Wat ass e Visa?

Wat ass e Visa? Vi # 769; fir e Permissi dokument deen eng Persoun huet d'Recht fir verschidde Grenzen ze verkrauchen. In der Regel, e Visum heescht d'tatsächlech Erlaabnis vun engem Alien, deen am Territoire vun engem anere Staat ze kommen. Awer ...